Условия за ползване

Условия за ползване

Условия за ползване

Въведение

Фирмата ЕВРОКАТЪРИНГ-БГ със седалище на ул. Батарея 117, 1839 София, България (наричана по-долу компанията) е създала и управлява уебсайта eurocateringsa.gr (наричан по-долу уебсайта), за да представи своите продукти и съдържанието, свързано с тях, на посетителите на уебсайт. Използването на уебсайта се ръководи от настоящите общи условия, които приканваме всеки посетител да прочете внимателно, тъй като използването му предполага тяхното безусловно приемане в тяхната цялост. В случай на неспазване на тези условия, посетителят не трябва да използва уебсайта. Тъй като използването на всяка услуга на уебсайта се регулира от специални условия за ползване, те представляват едно цяло с настоящето, но като експерти имат предимство пред тях в случай на конфликт. Компанията си запазва правото да променя или преразглежда условията за ползване, когато сметнете за необходимо, без предварително уведомление. Ние няма да информираме изрично потребителите на уебсайта за тези промени. Поради тази причина ви препоръчваме периодично да проверявате тази страница за промени.

Права на интелектуална и индустриална собственост

Съдържанието на уебсайта, включително указателни и неограничителни и отличителни заглавия, търговски марки, изображения, графики, снимки, дизайни, текстове, имена, търговски марки, илюстрации, лога, видео или аудио файлове и като цяло всякакъв вид файлове са интелектуална собственост на дружеството и са защитени от съответните приложими разпоредби на българското законодателство, европейското право и международните конвенции и разпоредбите за интелектуална собственост. Следователно, всяко копиране, прехвърляне, използване, съхранение, модификация или създаване на производна работа въз основа на съдържанието на този уебсайт е изрично забранено. Възпроизвеждането, повторното публикуване, качването, обявяването, разпространението или предаването или всяко друго използване на съдържанието по какъвто и да е начин или носител е разрешено само с предварителното писмено съгласие на КОМПАНИЯТА. Имената, изображенията, логата и отличителните знаци, които са изброени и описват продуктите или услугите на КОМПАНИЯТА или трети страни, са активи на КОМПАНИЯТА и са защитени от съответните закони за търговските марки. Посетителят приема, че всичко, което се съдържа на уебсайта, е регистрирана търговска марка или защитен с авторски права продукт на КОМПАНИЯТА или на трети страни (които са предоставили своя лиценз) и следователно неразрешеното използване по някой от горните начини може да доведе до налагане на наказание или глоба или като компенсация на бенефициента или бенефициентите.

Хипервръзки

Уебсайтът може, наред с другото, да предостави хипервръзка към уебсайтове на трети страни, които имат пълен контрол върху съдържанието, което публикуват на тях и следователно пълна (гражданска и наказателна) отговорност за сигурността на своите уебсайтове и валидността на тяхното съдържание. Посетителят заявява, че потвърждава и приема, че ДРУЖЕСТВОТО няма задължение или възможност да контролира сигурността и съдържанието на уебсайтовете и услугите на трети страни, за които е предоставена връзка на уебсайта. Посетителят има задължението да отправя директно към доставчиците на тези уебсайтове всякакви въпроси, свързани с посещението и/или тяхното използване и да спазва условията за тяхното използване. КОМПАНИЯТА си запазва правото да премахва връзки към уебсайтове на трети страни от уебсайта по всяко време, по свое усмотрение.

Отговорност на потребителя

Посетителят се съгласява и се задължава да използва услугите, информацията и данните на уебсайта, както е предвидено от закона и трябва да спазва разпоредбите на българското, европейското и международното право и да се въздържа от всякаква незаконна и злоупотреба със съдържанието и услугите. на уебсайта. Всички щети, причинени на уебсайта или интернет, които ще бъдат резултат от злоупотреба или неправилно използване на съответните услуги от неговия посетител, попадат в обхвата на неговата изключителна отговорност.

На посетителите на уебсайта е забранено да публикуват, предават, публикуват и по какъвто и да е начин да разкриват всякакви неприлични, нечестиви, клеветнически, обидни, сплашващи, заплашителни, незаконни порнографски материали или други материали, които биха могли да представляват (или подтикнат към) поведение, което да бъде класифицирано като престъпление, за поемане на гражданска отговорност или по друг начин за нарушаване на разпоредба на закон умишлено или несъзнателно.

Предоставена информация

ДРУЖЕСТВОТО се ангажира с точността, истинността и пълнотата на информацията, предоставена на уебсайта, по отношение на идентичността на дружеството и неговите продукти. КОМПАНИЯТА, без да гарантира и следователно не носи отговорност, полага всички усилия, за да гарантира, че информацията и цялото съдържание на уебсайта се ръководят от най-голяма точност, яснота и пълнота. Съответно, всеки посетител приема, че трябва да оцени публикуваното съдържание и че носи отговорност за всички вреди, които могат да бъдат причинени от използването на което и да е от съдържанието му, включително всяко решение, основано на неговата коректност, пълнота, валидност и/или полезност. При никакви обстоятелства, включително тази небрежност, КОМПАНИЯТА не носи отговорност за щети, причинени на посетител на уебсайта от или по повод използването му. Информацията, цялото съдържание е предоставено.

Защита на личните данни (Поверителност)

Поверителността на посетителите и защитата на данните са човешки права и е наше задължение да ги защитаваме. Данните трябва да се събират и обработват само когато е абсолютно необходимо. Никога няма да продаваме, даваме под наем, разкриваме или разпространяваме вашата лична информация по никакъв начин.

Личните данни се считат за поверителни и ние сме предприели всички необходими мерки, за да гарантираме тяхната защита и опазване, в съответствие с приложимото законодателство. Моля, прочетете внимателно политиката за лични данни, прилагана от нашия уебсайт. Разглеждането му предполага, че сте информирани, разбрали и сте приели нашите условия за ползване и по-специално политиката за личните данни.

Управлението и защитата на личните данни на посетителя на уебсайта е предмет на условията на Политиката за поверителност (Известие за поверителност), която е публикувана на него и е валидна в своята цялост и която е длъжен да прочете всеки посетител eurocateringsa.gr е не носи отговорност за събирането на лични данни от свързани сайтове (хипервръзки).

Политика за бисквитки

Уебсайтът използва технологията „бисквитки“, която позволява идентифицирането на посетителя, използвайки данни, получени от навигацията на потребителите. Бисквитките са информация, която даден уебсайт може да съхранява в навигационното приложение на посетителя и след това да ги извлича, без да получава никаква информация или да узнае личните файлове или документи на потребителя. Използвайки ги, ние събираме навигационни данни, за да улесним и ускорим достъпа и навигацията на посетителите на уебсайта, за да го идентифицираме следващия път, когато го посети. Използването на бисквитки от посетителя на уебсайта е предмет на условията на тази статия, както и на условията на Политиката за поверителност, публикувана в нея.

Вече поискахме и получихме вашето съгласие за използване на бисквитки при вашето влизане. Освен това в настройките на вашия терминал има достъпна информация за получаване и съхраняване на бисквитки. Ако сте против тази услуга, моля, уведомете ни на [email protected].

Контакт

Администратор на сайта е EUROCATERINGBG. За всякакви разяснения, въпроси или коментари относно нея, посетителите могат да се свържат с компанията по телефона, на телефон +359 898 250 265 или по имейл на [email protected]