CCTV

CCTV

Актуализация на ниво 2 за обработка на лични данни чрез система за видеонаблюдение

1. Контролер:

Дружеството с наименование “Еврокатъринг БГ”, със седалище 1839 София, ул. Батарея 117, тел. +359 898 250 265,  [email protected] е Администратор на данни на субектите, чиито лични имиджови данни се събират от системите за видеонаблюдение, инсталирани в обектите на Дружеството.

Данни за връзка с длъжностното лице по защита на данните:

имейл: [email protected]

тел. за връзка: +359 898 250 265

Компанията е инсталирала и експлоатира система за видеонаблюдение на следните места:

2. Цел на обработката и правно основание:

„Еврокетеринг БГ” използва система за наблюдение за следните законови и дефинирани цели на обработка според групите камери, които са инсталирани в помещенията на обектите на Дружеството с цел безопасност на храните, осигуряване на здраве и безопасност при работа, както и общата защита на лица и стоки в неговите съоръжения:

А) на входовете/изходите на своите обекти, с насочени към тях камери, за наблюдение и предотвратяване на незаконни влизания, за защита на своите служители, както и на посетителите и партньорите на „Еврокетъринг БГ”, както и за защита активи от кражба, палеж или друго незаконно действие

B) в специфични зони в рамките на съоръженията на „Eurocatering SA“, за които е преценено, че се нуждаят от специална защита, без да се фокусират върху лицата на субектите на данни.

Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от нас като администратор (член 6, параграф 1f от GDPR) за защита на лица и стоки в нашите помещения, което е справедливо претеглено спрямо вашата поверителност, без да се засягат основните права и вашите свободи.

3. Анализ на законните интереси

Обработката на данни за изображения чрез системи за видеонаблюдение в контекста на горепосочените цели, които отговарят на гаранциите на закона за тяхното поставяне, се основава на легитимния интерес на „Eurocatering SA” да защитава и гарантира безопасността на живота, физическата цялост , както и на имуществото на лицата, които законно присъстват в наблюдаваните зони на обектите на Дружеството, независимо дали са служители на „Еврокатъринг БГ” или са клиенти или посетители на офисите му от опасни посегателства срещу живота.

Същото важи и за защитата на пространството, стоките, както и клиентите на “Eurocatering SA”, които се намират в него от незаконни действия, като кражба.

Ние събираме и обработваме само вашите лични изображения и видео данни и ограничаваме изтеглянето им до места, за които сме преценили, че имат повишена вероятност за извършване на незаконни действия, без да се фокусираме върху места, където поверителността на хората, чието изображение е направено, може да бъде неоправдано ограничено, включително тяхното право на зачитане на личните данни. Камерите не улавят звук и няма оптичен фокус. Въпросната система е инсталирана само в специфични зони, свързани със защита на лица и стоки, където е абсолютно необходимо да се вземат мерки за тяхната защита. Разбира се, нито данните за изображения, събрани от пространства, в които субектите на данни имат повишени очаквания за своята поверителност (напр. тоалетни и фоайета). По отношение на използването на системата за видеонаблюдение за видеонаблюдение е изготвена оценка на въздействието в съответствие с член 35 от ОРЗД, като се вземат предвид естеството, обхватът, контекстът и целите на обработката на данните за лични изображения на субектите на данни, които са достъпни за Вие след подаване на Вашето заявление на данните на Длъжностното лице по защита на данните на „Еврокейтъринг БГ”, които са достъпни по-горе.

4. Сигурност на системите на нашата компания

Нашата компания прилага подходящи технически и организационни мерки и строги процедури за сигурност, за да защити вашите лични изображения и видео данни, които събира и обработва от неразрешено разкриване, използване, преобразуване или унищожаване.

5. Получатели

Записващите устройства с камерите на системата за видеонаблюдение са свързани в мрежа, която е защитена от неоторизиран достъп с пароли. Достъпът до системата за видеонаблюдение и личните данни, които тя събира, включително изображения в реално време и записан материал, е ограничен до малък брой определени лица, според специализираните длъжности и чрез специални протоколи.